Gyógyító Magyarország -
Egészségipari Program

Kiemelt turisztikai termék - és attrakciók fejlesztése Dél-alföldi Régióban

Támogatás célja: Kiemelt turisztikai projektek támogatásával lehetőség nyílik olyan komplex, a pályázati konstrukciónál átfogóbb, összetett, a fenntartható üzemeltetést biztosító elemeket tartalmazó fejlesztések megvalósítására, amelyek a turisztikai kínálatban nemzetközi versenyelőnyt biztosíthatnak a régió számára.
A kiemelt felhívás fő célkitűzése a régió meglévő turisztikai adottságaival összhangban és azokra építve a turisták igényeihez kapcsolódva
· innovatív, magas színvonalú, egyedi, önálló vonzerővel bíró turisztikai termékek kialakítása, illetve
· a régió egyedi értékein, alapvetően a természeti és épített örökségen alapuló nemzetközi jelentőségű turisztikai vonzerők, termékek és tematikus hálózatok fenntartható fejlesztése.
A kiemelt konstrukció keretében megvalósításra kerülő projektek ezzel együtt hozzá kell, hogy járuljanak a turisztikai szektor alábbi nemzeti szintű stratégiai céljainak eléréséhez is:
· A hazai turizmus versenyképességének növelése
· Innováción alapuló kínálatfejlesztés
· Regionális szintű desztináció-fejlesztés
· Turisztikai fejlesztések multiplikatív hatásának révén a lokális és térségi gazdaságok teljesítményének, versenyképességének javítása.
Kedvezményezettek köre:

Jelen felhívás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be projektjavaslatot:
I. Költségvetési szervek és intézményeik KSH 3 közül: Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek KSH 31, Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek KSH 32
II. Non-profit szervezetek és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek közül kizárólag a következők: Egyesületek KSH 52, Alapítványok KSH 56, Egyházak és intézményeik KSH 55, Nonprofit gazdasági társaságok KSH 57
III. Közszféra többségi irányítása alatt álló gazdasági társaságok: Gazdálkodási formától függetlenül minden olyan gazdasági társaság, amelyben a tőke vagy a szavazati jogok több mint 75%-ával rendelkezik közvetlenül, egyénileg vagy közösen, egy vagy több önkormányzat, költségvetési szerv vagy intézménye, illetve önkormányzati vagy állami tulajdonú gazdasági társaság, vagy az állam, és ez a többségi irányítás a fenntartási időszakban nem változik.
Önkormányzati társulások esetén:
· Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás (KSH 364);
· Többcélú kistérségi társulás (KSH 366);
· Az 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített székhely szerinti önkormányzat (gesztor), az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a tanácsi határozatban a társulás nevében, a társulás tagjai közül a projekt benyújtására kijelölt önkormányzat (KSH 321);
A fentieken túlmenően társulások esetén a megfelelő kedvezményezetti kör meghatározása során a Pályázati Útmutató mellékletét képező Konzorciumi útmutatóban foglalt releváns előírásokat is figyelembe kell venni!
A projektjavaslat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be projektjavaslatot az alábbi szervezetek:
· Magyar Közút Nzrt.
· Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre: - Nemzetközi vagy országos jelentőségű kulturális és örökség helyszínek, kulturális világörökségi helyszínek turisztikai fejlesztése;
- Vallási turizmus fejlesztése, kulturális örökség vallási célú hasznosítása olyan piacképes turisztikai termék létrehozásával, amely vallási indíttatású, vagy egyházi intézmények szolgáltatásának igénybevételével valósul meg;
- Egészségturizmus feltételrendszerének, versenyképességének javításához kapcsolódó tevékenységek az Országos egészségturisztikai stratégiában meghatározott nemzetközi vonzerővel bíró kiemelt helyszíneken;
- Egészségturisztikai fejlesztések;
- Gyógyhelyek fejlesztése;
- Nemzetközi vagy országos vonzerővel rendelkező, hagyományosan megrendezésre kerülő kulturális, művészeti, gasztronómiai rendezvények, fesztiválok infrastrukturális fejlesztése, lebonyolítása;
- Aktív- és ökoturizmus: nemzetközi vagy országos jelentőségű természeti és környezeti értékek, vonzerők, természeti világörökségi helyszínek, kiemelt ökoturisztikai, valamint aktív turisztikai desztinációk fejlesztése;
- Ökoturisztikai fejlesztések;
- Kerékpárosturisztikai fejlesztések;
- Aktívturisztikai fejlesztések.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimum összege: 500 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 1 000 000 000.- HUF

Az ujszechenyiterv.hu segít Önnek a legmegfelelőbb pályázatot kiválasztani.