Foglalkoztatási Program-
Új Széchenyi Terv

Tanulási partnerségek a foglalkoztathatóság javításáért

Támogatás célja: A konstrukció alapvető célja a leszakadó és hátrányos helyzetű csoportok társadalmi és munkaerő-piaci integrálásának elősegítése. Az erre irányuló kiemelt törekvések megkívánják olyan új eszközrendszerek működtetését, amelyek költséghatékony és nagyon hatásos kompetenciafejlesztési lehetőségeket biztosítanak a szükséges alapkészségekkel és kompetenciákkal nem rendelkező munkanélkülieknek és más inaktív csoportoknak, fiataloknak, hátrányos helyzetű közösségeknek. A tervezett beavatkozások hozzájárulnak a TÁMOP 5. prioritásában megfogalmazott következő célokhoz: a szegénység, társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megakadályozása, az önálló jövedelemszerzésre való képesség javításának elősegítése, a munkaerő-piaci beilleszkedésük elősegítésével, növelve ezzel a munkaerő-piaci részvételt.
A szegénység elleni küzdelemhez a konstrukció a foglalkoztatás, azon keresztül a jövedelem és az önálló jövedelemszerzésre való képesség megteremtésével járul hozzá.
A program célja a hátrányos helyzetű településeken élők helyzetének javítása, az elszegényedés, a leszakadás mértékének és hatásainak csökkentése, a társadalmi és munkaerő-piaci integráció segítése, a kompetenciafejlesztést biztosító szolgáltatásokhoz történő hozzáférés javítása. A társadalmi befogadást támogató intézményi és szolgáltatási rendszer egyik fontos feladata a hátrányos helyzetű emberek számára a sajátos igényeikhez és szükségleteikhez illeszkedő tanulási lehetőségek biztosítása, a testreszabott kompetenciafejlesztés elérhetővé tétele. Ezért szükséges olyan eszközrendszer kialakítása, amely könnyen hozzáférhetően és hatékonyan biztosítja a hátrányos helyzetűek kompetenciafejlesztését, a gazdasági és társadalmi aktivizálódáshoz szükséges képességekkel való felruházását, és egyúttal a helyi közösségbe való integrálódását.
Szükség lenne különösen a hátrányos helyzetű térségekben a helyi közösségekbe beágyazódó, civil / egyházi szervezeti alapokra épülő, de a helyi közösségi erőket és intézményeket is bevonó és összefogó támogató szolgáltatásra, amelynek középpontjába az aktív korú inaktív emberek képessé tétele az önfenntartáshoz szükséges alapkompetenciák kialakítására és a társadalmi befogadás elősegítésére áll.
Kedvezményezettek köre:

Jelen kiemelt projekt kedvezményezettje olyan államháztartáson kívüli nonprofit szervezet lehet, amely:
· a KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján
Egyéb egyesület (KSH 529)
A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

Támogatási feltételek/
A támogatható tevékenységek köre:
A projekt előkészítő szakaszában (A projekt előkészítő szakasza a pályázati felhívás megjelenésének napjától a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének napjáig tart):
· a projekt tevékenységeinek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása (a támogatási szerződés megkötése előtt feltételes közbeszerzés folytatható le);
· a tanulási központok által nyújtott szolgáltatások, képzések esetében, a jogszabályi előírásoknak megfelelően FAT képzési program-akkreditáció előkészítése, illetve megszerzése, amennyiben még nem rendelkezik ezzel.
A projekt megvalósítási időszakában támogatható tevékenységek:
· helyi tanulási partnerségek kialakítása és a tanulási központok működtetése keretében
· szakmai és közösségi rendezvények szervezése és lebonyolítása.
· módszertani háttér és tudástár működtetéséhez, bővítéséhez a helyi tanulási programok megalapozásához és megvalósításának érdekében:
· a tanulási központok hálózatba történő szervezéséhez valamint a szolgáltatások biztosításához, információs tudásmegosztáshoz szükséges informatikai fejlesztések kialakítása, fenntartása;
· nemzetközi tapasztalatszerzés, együttműködés kialakítása külföldi tanulmányúton történő részvétel által.
· a tanulási központok által nyújtott szolgáltatások, képzések esetében, a jogszabályi előírásoknak megfelelően FAT képzési program-akkreditáció előkészítése illetve megszerzése, amennyiben még nem rendelkezik ezzel.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimum összege: 2 000 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 2 000 000 000.- HUF

Az ujszechenyiterv.hu segít Önnek a legmegfelelőbb pályázatot kiválasztani.